NŎWŎ TABULA NA DRAJ EKU CESŎRZY - NOWA TABLICA NA TRÓJKĄCIE TRZECH CESARZY

maj 4 2013

 

WŁAŚCIWY NAPIS NA TRÓJKĄCIE TRZECH CESARZY
 
W 2004 roku na mysłowickim Trójkącie Trzech Cesarzy, na obelisku, pojawiła się tablica upamiętniająca miejsce styku trzech państw: Prus, Austrii i Rosji. Cóż skoro napis na tablicy „W miejscu, w którym niegdyś stykały się granice trzech zaborców …” był błędny. Górny Śląsk nigdy bowiem nie był pod zaborem. 30 kwietnia - z inicjatywy Ślōnskij Ferajny - nastąpiło odsłonięcie tablicy z prawidłowym napisem, iż było to miejsce styku granic trzech państw. W uroczystości – oprócz członków i sympatyków Ślōnskij Ferajny, wzięli udział przedstawiciele mysłowickiego Koła Ruchu Autonomii Śląska, Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej oraz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych „Progres”.
Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące zasadności zmiany napisu przypomnijmy jak wyglądała historia naszego regionu. Na mocy traktatu podpisanego                      24 sierpnia 1335 roku w Trenczynie i później 12 listopada 1335 roku w Wyszehradzie polski król - Kazimierz Wielki - zrezygnował ze swoich roszczeń do Śląska, a król czeski – Jan Luksemburski – zrzekł się tytułu króla Polski. Oprócz przysięgi wasalnej – złożonej przez książąt górnośląskich - król czeski uzyskał od Kazimierza Wielkiego obietnicę wypłacenia 20 tys. kop groszy. W 1526 roku stany śląskie na sejmie w Głubczycach uznały prawo do dziedziczenia Ferdynanda I Habsburga. Decyzja ta zapoczątkowała ponad dwustuletnie panowanie Habsburgów nad Śląskiem. W 1742 roku w wyniku wojny prusko – austriackiej, tzw. pierwszej wojny śląskiej, Prusy na mocy traktatu pokojowego zawartego z Austrią we Wrocławiu otrzymały większą część Górnego Śląska (*). Natomiast rozbiory Polski nastąpiły w latach 1772, 1793 i 1795 roku.
Już w listopadzie 2009 roku, a zatem kilka miesięcy po założeniu, stowarzyszenie Ślōnskŏ Ferajna zwróciło się do ówczesnego Prezydenta Mysłowic – Grzegorza OSYRY -                   z wnioskiem o zmianę napisu. 12 listopada 2009 roku do Urzędu Miasta w Mysłowicach oraz do naszego stowarzyszenia dotarło stanowisko Muzeum Miasta Mysłowice, w którym starszy kustosz placówki – dr Helena WITECKA – stwierdziła, że treść napisu powinna być następująca „Trójkąt Trzech Cesarzy”.
Ponieważ władze miasta nie podjęły żadnych kroków w tym kierunku, we wrześniu 2010 roku zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta – Grzegorza OSYRY – z wnioskiem o wyrażenie zgody na montaż tablicy na koszty Ślōnskij Ferajny. Sprawa utknęła na kolejny rok.
W kwietniu 2011 roku złożyliśmy wniosek do Prezydenta Mysłowic – Edwarda LASOKA – o zmianę błędnego napisu na obelisku. W lipcu 2011 roku otrzymaliśmy pismo, że nasz wniosek został zrealizowany. Na obelisku pojawiła się jedynie naklejka z poprawnym napisem „Trójkąt Trzech Cesarzy”, która była notorycznie zrywana przez tych, którzy                       nie potrafią pogodzić się z historią Śląska – tą prawdziwą, pozbawioną mitów i zakłamania.
W lutym 2012 roku Peter i Lyjo ze Ślōnskij Ferajny postanowili ufundować stałą, kamienną tablicę na obelisku. Nasze stowarzyszenie postulowało by napis brzmiał „W miejscu, w którym niegdyś stykały się granice trzech cesarstw”. Władze miasta – po konsultacjach z Muzeum Miasta Mysłowice wyraziły zgodę na napis „granice trzech państw”.
Mirella DĄBEK
*wszystkie informacje pochodzą z: „Historii Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu” pod red. Joachima BAHLCKE, Dana GAWRECKIEGO i Ryszarda KACZMARKA, wyd. przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej i Muzeum Śląskie, Gliwice 2011


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.540246726028187.1073741826.249858495067013&type=3

 
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/882549,plura-slask-nigdy-nie-byl-pod-zaborami-nowa-tablica-w,id,t.html?cookie=1